Jak obliczyć 95% przedział ufności dla nachylenia w modelu regresji liniowej w R?

Mam takie zadanie: Z zestaweu danych rmr wykreśl tempo metabolizmu w funkcji masy ciała. Dopasuj model regresji liniowej do relacji. Zgodnie z dopasowanym modelem, jakie jest przewidywane tempo metabolizmu dla masy ciała 70 kg? Podaj 95% przedział ufności dla nachylenia linii.

Zestaw danych rmr znajduje się w pakiecie „ISwR”. To wygląda tak:

> rmr
  body.weight metabolic.rate
1     49.9      1079
2     50.8      1146
3     51.8      1115
4     52.6      1161
5     57.6      1325
6     61.4      1351
7     62.3      1402
8     64.9      1365
9     43.1      870
10    48.1      1372
11    52.2      1132
12    53.5      1172
13    55.0      1034
14    55.0      1155
15    56.0      1392
16    57.8      1090
17    59.0      982
18    59.0      1178
19    59.2      1342
20    59.5      1027
21    60.0      1316
22    62.1      1574
23    64.9      1526
24    66.0      1268
25    66.4      1205
26    72.8      1382
27    74.8      1273
28    77.1      1439
29    82.0      1536
30    82.0      1151
31    83.4      1248
32    86.2      1466
33    88.6      1323
34    89.3      1300
35    91.6      1519
36    99.8      1639
37    103.0      1382
38    104.5      1414
39    107.7      1473
40    110.2      2074
41    122.0      1777
42    123.1      1640
43    125.2      1630
44    143.3      1708

Wiem, jak obliczyć przewidywane y dla danego x, ale jak mogę obliczyć przedział ufności dla nachylenia?

1 odpowiedź

Dopasujmy model:

> library(ISwR)
> fit <- lm(metabolic.rate ~ body.weight, rmr)
> summary(fit)

Call:
lm(formula = metabolic.rate ~ body.weight, data = rmr)

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max 
-245.74 -113.99 -32.05 104.96 484.81 

Coefficients:
      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 811.2267  76.9755 10.539 2.29e-13 ***
body.weight  7.0595   0.9776  7.221 7.03e-09 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 157.9 on 42 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.5539, Adjusted R-squared: 0.5433 
F-statistic: 52.15 on 1 and 42 DF, p-value: 7.025e-09 

95% przedział ufności dla nachylenia to szacowany współczynnik (7,0595) ± dwa błędy standardowe (0,9776).

Można to obliczyć za pomocą confint:

> confint(fit, 'body.weight', level=0.95)
2.5 % 97.5 %
body.weight 5.086656 9.0324

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.